Disclaimer

Alle informatie op de website www.glasservice-vanvugt.nl en in andere uitingen van Glasservice van Vugt is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glasservice van Vugt.

De website www.glasservice-vanvugt.nl gaat vertrouwelijk om met door gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan Glasservice van Vugt opgeeft kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voor zover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij Glasservice van Vugt daarvan in kennis stellen.

Van de informatie, producten en/of diensten die via de website www.glasservice-vanvugt.nl worden verschaft, zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden daarin of voor het gebruik dat gebruiker daarvan maakt of voor de (niet-) bereikbaarheid daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Toegang tot de website www.glasservice-vanvugt.nl wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Het is gebruiker niet toegestaan van de via deze website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door gebruiker of een derde.

Voor gebruik van via de website www.glasservice-vanvugt.nl aangeboden informatie, producten en/of diensten kunnen, ook indien die gratis toegankelijk zijn, aanvullende voorwaarden van de leverancier gelden.